• +31 (0) 615455091
 • info@praktijkdewitteos.nl

Privacybeleid en klachten

Privacybeleid en klachten

Bepalingen betreffende de behandelingsovereenkomst

De Witte Os praktijk voor acupunctuur en Tui Na massage is aangesloten bij beroepsvereniging Zhong. De therapeut werkt volgens de protocollen van deze beroepsvereniging. Voor u als cliënt wil dit zeggen dat de therapeut:

 • Gehouden is te handelen conform de beroepscode.
 • Verplicht is informatie betreffende uw behandeling te verstrekken aan u.
 • Geheimhouding betracht ten aanzien van door u verstrekte gegevens.
 • Indien de behandeling niet geschikt en/of toereikend is, dit met u te bespreken en u desgewenst door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts.
 • De overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten zal beëindigen, indien redelijkerwijs niet van de therapeut kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet.
 • Uw dossier te bewaren overeenkomstig in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd.

De Witte Os praktijk voor acupunctuur en Tui Na massage verwacht van u dat:

 • U uw afspraak nakomt op de geplande dag en tijdstip.
 • Indien u verhinderd bent of een afspraak wilt annuleren dit minimaal 24 uren voorafgaand aan de afspraak doet. 
 • U ons informeert indien u de voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht. U kunt deze eenzijdig beëindigen.
 • Na afloop het consult betaald wordt per pinbetaling of contant.

Privacy policy 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. De Witte Os doen zijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat De Witte Os:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Ervoor zorgt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. 
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Noodzakelijke gegevens te vermelden op de factuur om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekering.

Klacht- en tuchtrecht 

Bent u als cliënt niet tevreden over de aanpak van uw therapeut, dan kunt u een klacht indienen conform de klachtenprocedure. Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen om een conflict met een cliënt op te lossen. Komen we er samen niet uit, dan zal de klachtenprocedure zoals deze geldt voor de Zhong-therapeut, in werking treden. Voor de klachtenprocedure verwijs ik u naar de Zhong website: www.Zhong.nl